Angol-magyar informatika szótár

Szótár

A lenti szótár elkészítése után jutott tudomásomra, hogy már léteznek ilyenek:

Angol Magyar Megjegyzés
algorithm algoritmus
alphanumeric alfanumerikus betű vagy számjegy
analyst elemző szerepkör a szoftverfejlesztésben
and és logikai művelet
application alkalmazás magyaros átírásban (applikáció), valamint az okoseszközökön az app rövidítés a magyar szövegkörnyezetben is meghonosodott
artifact ritkábban artefact; eredményfájlokat jelent és nem szokás lefordítani
attachment csatolmány
backup biztonsági másolat
best practice legjobb gyakorlat
bias torzítás
boolean logikai a logikai értékek (igaz, hamis) tárolására szolgáló adattípus
breadcrumb grafikus felhasználói felület elem, kiindulópont → tartózkodási hely (szó szerint kenyérmorzsát jelent)
browser böngésző
bug szoftverhiba a szó maga azt jelenti, hogy bogár
build a szó maga építést jelent, de nem szokás lefordítani; egy fordítás folyamatát vagy eredményét jelenti
bundle csomag bizonyos környezetben nem szokás lefordítani, pl. OSGi bundle
button nyomógomb grafikus felhasználói felület elem
calculator számológép
character karakter olyan adattípus, ami egyetlen betűt, számjegyet vagy egyéb jelet tartalmazhat
characteristics jellemzők
checkbox jelölőnégyzet grafikus felhasználói felület elem
class osztály az objektumorientált programozás alapegysége
client kliens
clipboard vágólap
close bezár jelen esetben fájlt
cloud felhő szerver szolgáltatások
code kód általában forráskód
comment megjegyzés
commit egy módosítás a forráskódon (magának a szónak a jelentése: elkövet)
compatibility összeegyeztethetőség a kompatibilitás is meghonosult
compile fordít forráskódot binárissá fordít
compiler fordító ami binárissá fordítja a forráskódot
compliance megfelelőség törvényeknek való megfelelés
computer számítógép a computer is elterjedt, kompjúter kiejtéssel
computer science (CS) számítástudomány az informatikus képzések szokásos megnevezése
condition feltétel
constant konstans
copy másol
corner case szélsőséges eset
cursor kurzor grafikus felhasználói felület elem
cut kivág pl. szövegrészt egy hosszabb szövegből
cycle ciklus
CV önéletrajz a latin curriculum vitae (= az élet folyása) rövidítése
data science adattudomány
data structure adatszerkezet
database adatbázis
debugging hibakeresés szűkebb értelemben az egyesével, lépésről lépésre, hibakeresési célzattal történő program végrehajtást jelenti
default alapértelmezett
deploy telepítés általában egy szerverre
design tervezés gyakran magyarul is dizájn
develop fejleszt
developer fejlesztő
dictionary szótár kulcs-érték párokból álló adatszerkezet
digit számjegy
directory könyvtár
domain szakterület ettől független, de kapcsolódó jelentése a weboldal webcíme
download letölt
ecosystem ökoszisztéma ebben a jelentésében egymással szorosan együttműködő szoftverek összessége
edit szerkeszt
editor szerkesztő
effort munka egy feladat elvégzéséhez szükséges erőfeszítések
email e-mail voltak próbálkozások a lefordítására (pl. villámlevél), de egyik sem honosodott meg; angolul kötőjel nélküli, magyarul kötőjeles
embedded system beágyazott rendszer
encapsulation magába foglalás az objektumorientált programozásban használt fogalom
encryption titkosítás
engineer mérnök az angol a műszaki és a mérnöki között nem tesz különbséget
engineering manager műszaki menedzser szerepkör a szoftverfejlesztésben (és egyéb műszaki területeken)
exception kivétel olyan esemény, ami megakasztja a program normális lefutását
execute végrehajt
exponential exponenciális
extension kiterjesztés lehet fájlkiterjesztés, vagy a beépülő másik neve
false hamis logikai érték
feature funkcionalitás szó szerinte jelentése tulajdonság vagy jellemző; a szoftver egy funkcionalitását jelenti
file állomány a fájl is elterjedt
filter szűrő konkrét jelentéstől függően az angol filter is előfordulhat magyar szövegben
float lebegőpontos a valós számok közelítésére szolgáló adattípus
framework keretrendszer
function függvény a procedurális programozási paradigma egy fontos eleme
functional funkcionális általában a funkcionális programozás paradigma szövegkörnyezetben használjuk
guide útmutató
hash hasítás ez egy adatszerkezeti technika
hard disc merevlemez olyan hardverelem, ami az adatok tartós tárolására szolgál
hardware hardver
help súgó szó szerinti jelentésben segítség
image kép képfájlt is jelent (pl. Docker image)
implementation megvalósítás az implementáció is elterjedt
indentation behúzás a forráskód szövegében a sor elején található szóközök vagy tabulátorok
informatics informatika
inheritance öröklődés az objektumorientált programozásban használt fogalom
install telepítés általában saját számítógépre
instantiation példányosítás az objektumorientált programozásban használt fogalom
integer egész az egész számok tárolására szolgáló adattípus
interface interfész
integrated integrált több dolgot magába foglaló
intern gyakornok
issue tracking feladatkezelés
junior kezdő programozó
keyboard billentyűzet hardverelem
know-how tudás
library könyvtár jelen esetben programkönyvtár jelentésben
linear lineáris
linking szerkesztés
list lista olyan adatszerkezet, melyben az elemek meghatározott sorrendben követik egymást
lock zárolás magyar szövegkörnyezetben is használatosak a lock, lockolás fogalmak
log napló
maintenance karbantartás
manmonth emberhónap
manual kézikönyv
map kép, leképez, leképezés
medior középszintű pár év tapasztalattal rendelkező szoftverfejlesztő
memory memória olyan hardverelem, ami a programok és adatok futás közbeni tárolására szolgál
menu menü
method eljárás
microcontroller mikrovezérlő
mixin bekeverés
monitor képernyő a monitor is elterjedt
monitor megfigyel
mouse egér hardverelem
namespace névtér
nesting beágyazás
network hálózat
node csomópont
not nem logikai tagadás
object objektum az objektumorientált programozásban osztálypéldány
object-oriented programming (OOP) objektumorientált programozás
observe megfigyel
open megnyit jelen esetben fájlt
operating system operációs rendszer
operations üzemeltetés
or vagy logikai művelet
overloading túlterhelés az objektumorientált programozásban használt fogalom
overriding felülírás az objektumorientált programozásban használt fogalom
package csomag
malware kártevő a malicious software (= rosszindulatú szoftver) rövidítése
password jelszó
paste beilleszt
paradigm paradigma
pie chart kördiagram szokás tortadiagramnak is hívni (a pie szó pitét jelent)
plug-in beépülő
printer nyomtató hardverelem
process folyamat futó program értelemben nem fordítjuk le; ez esetben a processz a használt terminológia
product termék
progress bar folyamatjelző sáv az objektumorientált programozás alapegysége
project projekt magyar szövegkörnyezetben j-vel, angolban dzs-vel ejtjük
query lekérdezés
radio button rádiógomb grafikus felhasználói felület elem; egyszerre egyet lehet kiválasztani
refactor átalakítás a kód kisebb átalakítását jelenti (pl. átnevezések)
refinement finomhangolás
refurbishment felújítás a kód jelentősebb átalakítását, akár teljes újraírását jelenti
release szoftverkiadás magyar szövegkörnyezetben is gyakran előfordul a release
rename átnevez
report jelent főnévként is használatos (jelentés)
repository a szó jelentése raktár; nem szokás lefordítani; jelentése: ahol a forráskód található
requirement követelmény
resource erőforrás
review felülvizsgálat sok esetben magyar szövegkörnyezetben is az angol változatot használják, angolul leírva ill. kiejtve
right jogosultság
role szerepkör
save elment jelen esetben fájlt
scanner lapolvasó az angol megnevezés is elterjedt, magyar szkenner átírásban
screensaver képernyővédő
scroll bar görgető sáv grafikus felhasználói felület elem
security biztonság
server szerver
set halmaz a matematikában is használt számítógépes adatszerkezet
senior több év tapasztalattal rendelkező fejlesztő
singleton egyke tervezési minta; a magyar szövegkörnyezetben gyakoribb az eredeti, angol nyelvű megnevezés
shortcut gyorsbillentyű
slide dia
smartphone okostelefon
software szoftver
source code forráskód
spam kéretlen e-mail; magyarra nem szokás lefordítani
speaker hangszóró hardverelem
splash screen indítóképernyő grafikus felhasználói felület elem
stakeholder érdekelt olyan ember, aki érdekelt egy szoftver elkészítésében, de nem vesz részt benne közvetlenül
statement utasítás
string szöveges adat tárolására szolgáló adattípus (szó szerinti jelentése zsineg, ami a karakterek egymásutániságára utal)
system rendszer
tech stack technológiai paletta
technical writer műszaki szakszövegíró szerepkör a szoftverfejlesztésben
template sablon
tester tesztelő szerepkör a szoftverfejlesztésben
text szöveg
ticket jegy feladat- vagy hibajegy egy feladatkezelőben
tooltip súgóbuborék grafikus felhasználói felület elem; az angol terminológia elterjedtebb
touchpad érintőpárna hardverelem
tree fa jelen esetben gráfelméleti értelemeben, pl. egy könyvtárszerkezet fa nézete
trigger előidéz
true igaz logikai érték
tutorial oktatóanyag
unit test egységteszt gyakran használjuk magyar szövegkörnyezetben is az angol megnevezést
update aktualizál főnévként is szerepelhet, és az angol szó magyar szövegkörnyezetben is szerepelhet, pl. Windows update
up-to-date naprakész
variable változó
verification ellenőrzés ritkán verifikáció
window ablak grafikus felhasználói felület elem
virus vírus
website weboldal
workspace munkaterület olyan könyvtár a fájlrendszerben, ahova a programforrások kerülnek
world wide web (www) világháló
xor kizáró vagy logikai művelet; az exclusive or rövidítése

Rövidítések

Rövidítés Angol Magyar
AFAIK As Far As I Know amennyire én tudom
ASAP As Soon As Possible amint lehetséges
BTW By The Way jut eszembe
ETA Estimated Time of Arrival várható érkezési idő (általában: valamilyen esemény várható időpontja)
FAQ Frequently Asked Questions gyakran ismételt kérdések (GYIK)
FYI For Your Information tájékoztatásképpen
IDK I Don't Know nem tudom
IMHO In My Humble Opinion szerény véleményem szerint
LMK Let Me Know tudasd velem
LOL Laugh Out Loud hangosan felnevet
N/A Not Available, Not Applicable nem áll rendelkezésre, nem alkalmazható
PM Private Message privát üzenet
RSVP Répondez S'il Vous Plaît kérjük, válaszolj
TBD To Be Determined, To Be Defined, To Be Discussed, To Be Decided meg kell határozni, meg kell vitatni, el kell dönteni
TL;DR Too Long, Didn't Read túl hosszú, nem olvastam el
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License